Algemene voorwaarden

XudoX overeenkomst voor de gebruiker De onderhavige overeenkomst voor de gebruiker werd opgesteld door XudoX bvba met ondernemingsnummer BE0544378054. (hierna genoemd: XudoX) en is van toepassing op het gebruik door de klant van de geregistreerde kassasysteem van XudoX en alle producten en diensten gerelateerd aan de geregistreerde kassasysteem die door XudoX geleverd worden.

1. XudoX bevestigt dat het XudoX kassasysteem een geregistreerd kassasysteem is dat voldoet aan alle wettelijke bepalingen. Het certificaatnummer dat XudoX kreeg toegewezen is BXUZ001.

2. De klant gaat ermee akkoord om de hardware noodzakelijk voor de goede werking van de geregistreerde kassa van XudoX niet te gebruiken voor andere kassatoepassingen.

3. De klant zal niet, noch om iemand anders toestaan om, rechtstreeks of onrechtstreeks (a) kopies te maken van geregistreerde kassa software, (b) de geregistreerde kassa door te verkopen of onder te verhuren, (c) de geregistreerde kassa te wijzigen of aan te passen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het demonteren, reverse- engineering of het proberen te ontdekken van broncode.

4. XudoX zal in geen geval aansprakelijk zijn voor het onwettig of onbehoorlijk gebruik van de geregistreerde kassa. XudoX is niet aansprakelijk voor problemen veroorzaakt door het installeren van andere software als deze niet door XudoX geïnstalleerd werd.

5. Indien er zich een probleem voordoet met de geregistreerde kassa, dient de klant XudoX hier steeds van te verwittigen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verwittigen van de BTW administratie indien er geen btw- bonnen kunnen worden uitgereikt.

6. De facturen die XudoX opmaakt voor de bestelde producten en diensten zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op factuur. Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

7. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest van 12 % per jaar verschuldigd. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van € 50.

8. Een installatie, interventie of ondersteuning zal pas plaats vinden indien alle openstaande facturen werden vereffend.

9. Elk geschil zal onderworpen worden aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied Gent, België, alwaar elk geschil aanhangig zal gemaakt worden in de Nederlandse taal. Door het gebruik van het geregistreerde kassasysteem van XudoX verklaart de klant dat hij de XudoX overeenkomst voor de gebruiker aanvaardt. Software Service en Garantie

1. XudoX kan de klant technische en administratieve ondersteuning bieden voor alle versies van de XudoX kassasoftware via mobiele telefoon, email of wechat. Indien van toepassing, kan ook ondersteuning gegeven worden via Teamviewer. Deze ondersteuning wordt hierna genoemd Xudox kassasoftware service.

2. XudoX kassasoftware service is een betalende service.

3. Indien de klant gebruiker is van het geregistreerde kassasysteem van XudoX, is ondersteuning via telefoon en email tijdens een overheidsinspectie inclusief. De XudoX kassasoftware service beperkt zicht tot het beantwoorden van vragen over de settings en functionaliteiten van het geregistreerde kassasysteem van XudoX.

4. XudoX kassasoftware service geeft recht op interventies en herstellingen, maar de werkuren ter plaatse, verplaatsingsvergoedingen en nodige vervangstukken of hardware zijn niet inbegrepen in de XudoX kassasoftware service en worden apart aangerekend.

5. Hardware valt niet onder de XudoX kassasoftware service. XudoX geeft een commerciële garantie van 1 jaar.

Kassasysteem

Bent u op zoek naar nieuwe kassasystemen ? Laat u dan adviseren door kasregister systeem XudoX. Kasregister systeem XudoX biedt oplossingen voor restaurants, frituren, snackbars, supermarket enzovoort.

Meer informatie

Web Design

XudoX is gespecialiseerd in het maken van websites voor kleine ondernemingen. Onze webistes worden responsive ontwikkeld. Dit wil zeggen dat ze optimaal weergegeven worden op verschillende mobiele toestellen.

Meer informatie

Contacteer Ons

XudoX BVBA

9000 Gent, BELGIË

+32 9 330 09 84

+32 496 82 81 45

xu_zhi_an@hotmail.com

BTW-nummer: BE0544378054